Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Μια απόλυτα επίκαιρη και τραγικά αποκαλυπτική επιστολή του Καποδίστρια


 
Απόσπασμα από μια απόλυτα επίκαιρη και τραγικά αποκαλυπτική επιστολή του Καποδίστρια στον Ευνάρδο,γραμμένη τον Νοέμβριο του 1829. Τότε που οι "προστάτες" τον στραγγαλίζουν οικονομικά και ετοιμάζονται να τον ξεφορτωθούν. Πάντα βέβαια λόγω του Ρωσικού κινδύνου και ποτέ του κινδύνου που αποτελούσε για αυτούς μια ισχυρή Ελλάδα στη Μεσόγειο.

… Δέν αγνοώ ότι εν Λονδίνω παρασκευάζουσι τα οδηγήματα τα δοθησόμενα εις τούς εν Κωνσταντινουπόλει αντιπροσώπους των συμμάχων αυλών ,έτι δε σκέπτονται και περι εκλογής του νέου αρχηγού της Ελληνικής κυβερνήσεως ,όθεν και μάλιστα επιθυμώ υπέρ τε του τόπου και του ολικού αγαθού και της δόξης των συμμάχων να στήσωσι τάς περί τούτων αποφάσεις των, επί δικαίων αρχών, ίνα ώσιν εύκολοι εις εκτέλεσιν και επιθυμών ,έτοιμος είμαι και τότε να υπηρετήσω την Ελλάδα εν οποία τάξει και προσηγορία θελήσωσι να με διορίσωσιν.

Εγώ έδωκα τεκμήρια εμαυτού εν τω κόσμω και δεν έχω χρείαν να δώσω αλλά όθεν εν όσω κατά συνείδησιν πιστεύω ότι εκπληρώ τα χρέη μου, δεν θέλω εκκακήση προς ουδεμίαν δυσκολίαν και θέλω δεχθή, πάλιν το επαναλαμβάνω, οποίαν θέσιν θελήσωσιν. Όταν όμως πεισθώ ότι αδυνατώ να αναπαύσω την προς εμέ και ενδειχθείσαν και έτι φιλοστόργως ενδεκνυμένην παρά τούτου του έθνους πίστιν ,τότε, αποστάς των δημοσίων πραγμάτων, θέλω ζήση ή ενταύθα ή αλλαχού, καθώς ειρηνικώτατα έζησα και εν Γενεύη τέσσερα έτη.

Εκ τούτων ‘εχεις ευκόλως νοήσαι ότι και ευχαρίστως θέλω δεχθή τας αποφάσεις του εν Λονδίνω συνεδρίου και πολύ εξ αυτών ελπίζω. Εάν αύται συμφωνώσι προς τα όντως συμφέροντα και προς τα δικαώματα, τολμώ ειπείν, της ελλάδος ,χαράν μου θέλω το νομίση ως άρχων και εκ πάσης δυνάμεως θέλω επιμεληθή ή ως τοιούτος ή ως πολίτης να τάς εκτελέσω και να κατασφαλίσω τους καρπούς των μακρών και αιματηρών του τόπου τούτου θυσιασμών.

Εάν όμως αι αποφάσεις απάδωσι προς τας δικαίας της Ελλάδος εφέσεις, και σεβόμενος,δεν θέλω αναδεχθή την εκτέλεσιν αυτών.Αλλ΄ο Θεός μέγας εστίν,αγαπητέ μου Ευνάρδε και πέπεισο ότι κατά τους οικτιρμούς του δεν θέλει εγκαταλείψη την Ελλάδα εις την σκυθρωπήν τύχην εις ήν οι φαύλοι αυτής εχθροί θέλουσι να την καταδικάσωσι...
 
Read more »

«Πράσινο φως» για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην τράπεζα των BRICS


Προχωρά η ένταξη της Ελλάδας στην Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα των χωρών των BRICS.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), που συνεδρίασε υπό τον Γ. Δραγασάκη, εξουσιοδότησε το Υπουργείο Οικονομικών να αποστείλει επίσημη επιστολή προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Μάλιστα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη το προσεχές διάστημα για την ενημέρωση ελληνικών εταιρειών και φορέων σε σχέση με τις δυνατότητες που τους παρέχει η συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες. Αυτές αφορούν είτε έργα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς φορείς είτε για βιώσιμα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια.

Επίσης, ελληνικές εταιρίες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εγγυητικές επιστολές από τις διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες για την εκτέλεση των έργων υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, σχέδια αστικής ανάπτυξης, παραγωγή καθαρής ενέργειας κ. α).

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από τη χρηματοδότηση των υποδομών του «Δρόμου του Μεταξιού», μία από τις βασικές δράσεις της ΑΙΙΒ, αποτελώντας κέντρο βαρύνουσας σημασίας για τη διασύνδεση Ασιατικής και Ευρωπαϊκής ηπείρου.
 
Read more »

Γ​ιατί με βάπτισαν χωρίς να με ρωτήσουν;

-Γιατί δεν αποφασίζουμε μόνοι μας, αν θέλουμε να βαπτιστούμε και να γίνουμε Χριστιανοί;

-Γιατί μας βαπτίζουν νήπια καταστρατηγώντας την ελευθερία μας;

Ερωτήματα που ακούγονται συχνά και μας προκαλούν, με τη σειρά μας, να ρωτήσουμε:

-Όταν το νήπιο είναι άρρωστο και χρειάζεται γιατρό, μήπως πρέπει πρώτα να το ρωτήσουμε για να τον φωνάξουμε;

-Μήπως το φάρμακο που του δίνουμε του στερεί την ελευθερία να επιλέξει αν θα γιατρευτεί;

–Ζητάμε προηγουμένως τη συγκατάθεσή του, όταν το εμβολιάσουμε;

-Καταστρέφουμε την ελευθερία του, όταν του δίνουμε φαγητό ή το ντύνουμε;

-Το ρωτάμε ποια γλώσσα επιθυμεί να μιλάει;

-Το ρωτάμε αν θέλει να πάει στο σχολείο;

Τη σωματική υγεία του παιδιού τη φροντίζουμε, χωρίς να το ρωτήσουμε.

Την πνευματική υγεία του δεν θα την αποκαταστήσουμε στην πρωταρχική της ωραιότητα; Είναι μικρότερης σημασίας η πνευματική του υγεία;

Όπως σε όλους τους τομείς της ζωής οι γονείς προσφέρουν στα παιδιά τους ότι καλύτερο μπορούν από κάθε άποψη, έτσι είναι φυσικό, για τους γονείς που είναι πιστοί οι ίδιοι να νιώθουν την ανάγκη το παιδί τους να γίνει σύντομα μέλος του σώματος του Χριστού. Να γεμίσει από Άγιο Πνεύμα, έστω και αν η ώρα της Βάπτισης δεν είναι συνειδητή γι’ αυτό. Με το βάπτισμα το παιδί «εγκεντρίζετε» (μπολιάζεται)κατά κάποιον τρόπο, ενσωματώνεται μυστικά στο άχραντο σώμα του Χριστού, γίνεται επίσημα μέλος της Εκκλησίας και έχει το δικαίωμα συμμετοχής και στα υπόλοιπα μυστήρια. Τη σωτηρία και υπέροχη σφραγίδα του Άγιου Πνεύματος, που παίρνει με το Βάπτισμα, τη γνωρίζουν οι άγγελοι και την τρέμουν οι δαίμονες. Ώστε έτσι, οι δαίμονες φεύγουν τρέχοντας από τον βαπτισμένο και οι άγγελοι τον φρουρούν σαν γνώριμο και παιδί του Θεού. Το βάπτισμα το κάνουμε στα νήπια για να τα προφυλάξουμε από έναν μέγιστο κίνδυνο για να περιφρουρήσουμε την ελευθερία τους από τις μεθοδείες του διαβόλου.

Ο νηπιοβαπτισμός επομένως δεν εμποδίζει, αλλά εξασφαλίζει και διασφαλίζει την ουσιαστική ελευθερία. Το λουτρό του Βαπτίσματος, σε συνδυασμό προς το Άγιο Χρίσμα, ενεργεί μια νέα γέννηση. Έτσι έχουμε μια νέα δημιουργία, νέα γέννηση πνευματικής ύπαρξης τελείως νέας και χαριτωμένης. Δεν δίνονται απλώς κάποια χαρίσματα στον πιστό, αλλά όλο το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος εκχύνεται σ’ αυτόν, μορφώνει μέσα του τη μορφή του Χριστού και τον κάνει παιδί του Θεού Πατέρα.

Γιατί λοιπόν πρέπει να αρνούμαστε στα παιδιά το δικαίωμα να έχουν από την αρχή της ζωής τους τη ζωοποιό Χάρη του Αγίου Πνεύματος, ως μέρος της ύπαρξης τους; Αν καθώς μεγαλώνουν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν πια το Άγιο Πνεύμα, ας το αρνηθούν, όπως κάνει καθένας που αρνείται τον Θεό. Και ο Θεός αυτήν την κίνηση την σέβεται και αφήνει αυτόν που Τον αρνείται.

Η Βάπτισή μας και γενικά η σχέση μας με τον Θεό δεν μας δεσμεύει. Μήπως άλλωστε ζούμε αν δεν το επιλέξουμε και επιδιώξουμε όπως ταιριάζει σε βαπτισμένους Χριστιανούς; Επομένως ούτως ή άλλως διαλέγουμε. Αν κανείς θέλει να αλλάξει πίστη, δεν δεσμεύεται από το βάπτισμα. Το βάπτισμα σώζει τελικά όσους με τον καθημερινό τους αγώνα ενεργοποιούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μένει αδιενέργητη στην ψυχή του. Όπως δηλαδή το μολύβι που γράφουμε ή το βέλος για να κινηθούν χρειάζονται το ανθρώπινο χέρι, έτσι και η αίρεση των ανθρώπων που πιστεύουν. Το γεγονός της ταύτισης του βαπτίσματος με την αναγέννηση, δεν σημαίνει πως το βάπτισμα μας απαλλάσσει από τον προσωπικό αγώνα για τη διατήρηση και την καρποφορία του πνευματικού δώρου.

Τα λόγια του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, τον 4ο αιώνα, «προς τους φωτιζόμενους» μπορούν να λειτουργήσουν αφυπνιστικά και στην εποχή μας:«Δεν παίρνεις λοιπόν όπλο φθαρτό, αλλά πνευματικό. Φυτεύεσαι στο νοητό Παράδεισο. Παίρνεις καινούργιο όνομα που δεν το είχες πριν. Πριν από το βάπτισμα ήσουνα κατηχούμενος, ενώ τώρα θαονομαστείς πιστός. Από την αμαρτία μετατίθεσαι, περνάς στη δικαιοσύνη, από το μόλυσμα στην καθαρότητα… Αυτό όμως δεν φτάνει…

Έργο του Θεού είναι το φύτεμα και το πότισμα, και δικό σου η καρποφορία. Έργο του Θεού είναι να σου δώσει τη χάρη Του, ενώ δικό σου να τη δεχτείς και να τη διατηρήσεις.

Μην καταφρονείς τη Χάρη, επειδή σου δίνεται δωρεάν, αλλά δέξου τη και συντήρησέ την, λειτουργώντας την μέσα στην ύπαρξή σου με πραγματική ευλάβεια» 
 
Read more »

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΘΑ «ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Ο SOUTH STREAM

 
 Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης 
 
Οι Αμερικανοί δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια στο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας Ρωσίας Τουρκίας για τον ενεργειακό αγωγό South Stream και θα αντιδράσουν με πολλούς «τρόπους», με βάσιμες υπόνοιες ακόμη και για υπονόμευση και αποσταθεροποίηση της χώρας.
Την άποψη αυτή που έχει θορυβήσει την Άγκυρα, εξέφρασε ο γνωστός Ρώσος πολιτικός, Nikolay Starikov, σχολάζοντας την συμφωνία της ρωσικής Gazprom με την Τουρκία στην υλοποίηση του μεγάλου σχεδίου κατασκευής ενός ενεργειακού αγωγού που θα συνδέει την Ρωσία με την Τουρκία και στη συνέχεια θα προωθείται στην Δύση.
Ο Ρώσος πολίτικος προειδοποιεί την Τουρκία ότι οι Αμερικανοί δεν θα μείνουν αδρανείς στην προοπτική να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, καθώς δεν θέλουν με κανένα τρόπο να εξαρτάται η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ είναι ικανοί είναι να επιχειρήσουν ακόμα και σχέδιο αποσταθεροποίησης και ανατροπής του καθεστώτος.
Η προοπτική αυτή σε μια σημερινή Τουρκία όπου κυριαρχεί ο φόβος και η καχυποψία, καθώς καθημερινά γίνονται αθρόες συλλήψεις αντίπαλων του καθεστώτος, διαγραφεί σίγουρα ένα πολύ δύσκολο τοπίο για τον εν λόγω αγωγό.
Ίδωμεν!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 
 
Read more »

Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΕΞΙΔΑ

 

Δείτε από το14" λεπτό και μετά την εξομολόγηση της Βασιλικής Πλεξίδα για το πως την έσωσε η Παναγία και την κρατούσε για πάνω απο 2 ώρες στην αγκαλιά της.
Πηγή: http://greeknation.blogspot.gr/
Read more »

"Φωτιά" στη Μ. Ανατολή βάζει το Ισραήλ: Θα προκαλέσει νέο πόλεμο;

Ευθεία αμφισβήτηση της αμερικανικής και ρωσικής κυριαρχίας στην περιοχή

O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αμφιβολίες σχετικά με τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz έχει στην κατοχή της το κείμενο της απομαγνητοφώνησης μέρους των συνομιλιών του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Παρίσι την Κυριακή.

Όταν ο Μακρόν είπε στον Τραμπ ότι η Γαλλία στηρίζει τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι, ο Νετανιάχου απάντησε:

«Θα είναι δύσκολο να υπάρξει σύντομα πρόοδος με την αμερικανική πρωτοβουλία. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Άμπου Μάζεν (ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς) μπορεί να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, για λόγους εσωτερικής πολιτικής».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την κεντρική ιδέα των όσων ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στην απομαγνητοφώνηση, που έγινε στη γαλλική γλώσσα, ενώ Γάλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν προς το παρόν σχολιάσει το περιεχόμενό της.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ προτίθεται να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς όμως θα προτιμούσε μια διαφορετική προσέγγιση.

«Θα ήθελα να υπάρξει μια παράλληλη διαδικασία με τις αραβικές χώρες, ταυτόχρονη με τη διαδικασία με τους Παλαιστινίους» τόνισε, αναφερόμενος στην ιδέα της σύναψης μια συμφωνίας με αραβικές χώρες στο ίδιο μήκος κύματος με την ειρηνευτική πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρωτοβουλία αυτή, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2002, προβλέπει την αναγνώριση του Ισραήλ από τον Αραβικό κόσμο και την «εξομάλυνση» των σχέσεων με αντάλλαγμα την πλήρη απόσυρση από τα εδάφη που το Ισραήλ κατέλαβε από τον πόλεμο του 1967, μεταξύ αυτών από την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου έχει διατυπώσει, αν και επιφυλακτικά, την υποστήριξή του σε κάποιους από τους όρους της πρωτοβουλίας, ωστόσο υπάρχουν πολλές ρήτρες από την πλευρά των Ισραηλινών, μεταξύ αυτών πώς θα επιλυθεί το περίπλοκο ζήτημα των Παλαιστίνιων προσφύγων.

Οι Παλαιστίνιοι αντιτίθενται σε οποιαδήποτε απόπειρα των Ισραηλινών να τους αποκλείσει από τις συζητήσεις, υποστηρίζοντας ότι η επίτευξη της ειρήνης με τις αραβικές χώρες πρέπει να γίνει μέσω της επίτευξης ειρήνης με τους Παλαιστίνιους.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Μαχμούντ Αμπάς, Νάμπιλ Άμπου Ρουντέινα, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ, προσθέτοντας:

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μην χαθεί άλλος χρόνος».

Ερωτηθείς από τον Γάλλο πρόεδρο τι πιστεύει για την πρωτοβουλία της Γαλλίας, την οποία πρότεινε ο προκάτοχός του Φρανσουά Ολάντ και βασίζεται σε μια διεθνή συνδιάσκεψη για την ειρήνη, ο Νετανιάχου είπε:

«Είμαι αντίθετος. Δεν είναι μια καλή πρωτοβουλία».

Ο τελευταίος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων κατέρρευσε το 2014. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να συμβάλει στην επανεκκίνηση της διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας την ειρήνη στη Μέση Ανατολή ως την «τελική συμφωνία». 
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Αυτό είναι το βρετανικό σχέδιο που προβλέπει τον "θάνατο" της Κύπρου!

Του Ραφαήλ Αξιώτη

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στον Κραν Μοντανά της Ελβετίας και ήδη άρχισαν να ακούγονται φωνές για..επανέναρξη των συνομιλιών και μάλιστα πολύ σύντομα. Όπως αποκάλυψαν κυπριακά μέσα, το Λονδίνο έχει προβεί σε παρασκηνιακές πιέσεις σε Λευκωσία και Άγκυρα προκειμένου οι δύο πλευρές να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προφανώς προς όφελος της Βρετανίας.

Μάλιστα, οι Βρετανοί φέρονται να επεξεργάζονται σχέδιο το οποίο προβλέπει μείωση των τουρκικών στρατευμάτων -όχι απόσυρση- και μετάθεση της κατάργησης των εγγυήσεων σε βάθος 15ετίας, με την απόφαση, όμως, να εναπόκειται στον γ.γ. του OHE, αντί στην Τουρκία, όπως ζητούσε η Άγκυρα. Βέβαια, όπως τονίζουν οι ειδικοί, η μείωση των τουρκικών δυνάμεων από μόνη της δεν λέει τίποτα από άποψη ασφαλείας αντιθέτως από άποψη συμβολισμού λέει πολλά, γιατί η διατήρηση των εγγυήσεων για 15 χρόνια -και βλέπουμε- δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία για νέα απόβαση, αν και όταν το αποφασίσει, με αφορμή κάποια προβοκάτσια.

Άλλωστε, όπως είχε πει και ο ίδιος ο Τσαβούσογλου στην Ελβετία μετά την πίεση του Έλληνα ΥΠΕΞ, η Τουρκία έχει ακόμα στα σχέδιά της το ενδεχόμενο απόβασης για την κατάληψη και του υπόλοιπου ελεύθερου νησιού. Από την άλλη, η βρετανική κίνηση μόνο δόλο μπορεί να κρύβει, καθώς το Λονδίνο εμφανίζεται ανήσυχο για την πρόσφατη κίνηση των εταιρειών πετρελαίου στην περιοχή, βλέποντας ότι η Κύπρος αναβαθμίζεται γεωπολιτικά. Ο φόβος του Λονδίνου εναπόκειται στην σταδιακή εκδίωξη των βάσεων, εάν η Κύπρος αποκτήσει το απαραίτητο γεωπολιτικό status, αλλά και στην αδυναμία "επαφής" με τα κέρδη που ενδέχεται να προκύψουν από τους υδρογονάνθρακες.

Για αυτό, όπως επισημαίνουν οι Κύπριοι, οι Βρετανοί δεν αποκλείεται να "ανασύρουν" ένα παλιό σχέδιο που αναφέρει ότι οι βάσεις τους στη Μεγαλόνησο έχουν... δική τους ΑΟΖ και συνεπώς ανήκουν και μπορούν να εκμεταλλευτούν μόνο από το Λονδίνο. Με δεδομένο ότι η βάση στο Ακρωτήρι (λίγο έξω από τη Λεμεσό) κατέχει στρατηγική θέση, η ενεργοποίηση αυτού του σχεδίου θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στηνν ήδη τεταμένη κατάσταση. 
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Το φοβερό πάθος του φθόνου


Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιά νά δείξουν πόσο φοβερό πάθος εἶναι ὁ φθόνος, εἶχαν ἀπεικονίσει μέ σάν ἄριστο τρόπο τόν φθόνο. Εἶχαν λαξεύσει σέ μάρμαρο ἄνδρα πού στό χέρι τοῦ κρατοῦσε τό τρομερό φίδι τό ὁποῖο δάγκωνε μέ τά φαρμακερά του δόντια τοῦ τό στῆθος τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κατάτρωγε τά σωθικά. Φρικτούς πόνους δοκίμαζε ὁ δυστυχής πού ἦταν ζωγραφισμένοι στό πρόσωπό του. Δέν εἶχε ὅμως τήν πρόνοια καί τή δύναμη νά πετάξει τό φίδι ἀπό τό χέρι του καί νά λυτρωθεῖ, ἀλλά τό κρατοῦσε τό τροφοδοτοῦσε μέ τά σπλάχνα του καί τό γιγάντωνε μέ τό αἷμα του.

Αὐτός εἶναι καί ἔτσι εἶναι ὁ φθονερός ἄνθρωπος. Ἄνθρωπος δηλαδή πού κρατεῖ στά χέρια τοῦ τό φαρμακερό φίδι τοῦ φθόνου μέ ἀποτέλεσμα νά δηλητηριάζει τή ζωή του, νά φθείρει τήν ὑγεία του καί νά πλημμυρίζει τή καρδιά του ἀπό φαρμάκι, ἀφοῦ οἱ χαρές καί οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων ἀποτελοῦν πηγές πόνου καί πικρίας γί΄αὐτόν τόν ἴδιο.

Νά λοιπόν τί εἶναι ὁ φθόνος. Ἕνα φοβερό δηλητήριο πού καταστρέφει πρῶτα αὐτόν καί μετά τούς ἄλλους. Ἕνα δηλητήριο πού γεμίζει καρδιές ἀκόμη καί ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό καί χαρακτηρίζεται ὡς φοβερό πάθος. Πόσο φοβερό πάθος εἶναι ὁ φθόνος μας τό δείχνει καί ἡ παρακάτω ἱστορία μας.

«Σέ ἕνα μοναστήρι εἶχαν καλέσει στήν ἑορτή τῆς Κοίμησης τῆς Παναγίας μας ἕνα Ρουμάνο μοναχό τόν Π. Νεκτάριο, νά ψάλει σάν δεξιός ψάλτης. Κάποιοι λοιπόν μοναχοί ἀπό φθόνο, γιατί προτιμήθηκε αὐτός σάν δεξιός ψάλτης καί ὄχι κάποιος ἀπό τό μοναστήρι ἤ τά μοναστήρια τῆς περιοχῆς, ἔγιναν ὄργανα τοῦ διαβόλου καί ἔβαλαν δηλητήριο μέσα στό ρόφημα τοῦ ψάλτη.

Ὁ εὐλογημένος αὐτός μοναχός μόλις κατάλαβε τούς πρώτους πόνους νά τόν ζώνουν γεμάτος πίστη ἔτρεξε στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, προσκύνησε καί κατόπιν πῆρε τό καντήλι της καί ἤπιε ὅλο τό περιεχόμενο λέγοντας «Παναγία μου σῶσε μέ γιατί μέ δηλητηρίασαν».

Ἡ Παναγία, ἀντίληψη, βοήθεια καί ἰατρός ὅλων ἐκείνων πού μέ πίστη τήν ἐπικαλοῦνται, μόλις ὁ Π. Νεκτάριος ἤπιε τό λάδι τοῦ καντηλιοῦ τῆς τόν ἐθεράπευσε καί μάλιστα τοῦ δημιούργησε μεγαλύτερη διάθεση γιά νά ψάλλει στήν ἑορτή της. Ἔτσι ὁ π. Νεκτάριος θά ὁμολογήσει τήν ἑπόμενη ἡμέρα «Οὐδέποτε ἄλλοτε εἶχα τόση διάθεση καί καθαρότητα λάρυγγα, ὅπως εἶχα τή νύκτα». Ἔτσι ἔγινε τό ἀντίθετο ἀπό ἐκεῖνο πού ἐπεδίωξε ὁ διάβολος νά ἐπιτύχει μέ φθονερούς μοναχούς.

Ἀδελφοί μου, βλέπετε πόσο πραγματικά εἶναι φοβερό τό πάθος τοῦ φθόνου, ἀφοῦ ὁδήγησε μοναχούς γιά νά ἱκανοποιήσουν τό πάθος τους νά σκεφθοῦν καί νά φθάσουν ἀκόμα καί στό ἔγκλημα.

Ἀλήθεια. Ποιός ζωγράφος θά μποροῦσε νά σχεδιάσει τήν ἀπαίσια μορφή τοῦ φθόνου καί πιό μολύβι εἶναι ἱκανό νά περιγράψει καί νά ἀπεικονίσει τό ψυχικό μαρτύριο ἐκείνου πού αὐτοκαταδικάζεται νά τροφοδοτεῖ μέ τή σάρκα καί τό αἷμα τοῦ τό ἀχόρταγο φίδι τοῦ φθόνου;
 
Read more »

Ο παθολογικός τζόγος


Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ακούσει ιστορίες για άτομα που έχουν καταστραφεί οικονομικά και ηθικά από τον τζόγο. Ορισμένοι δεν διστάζουν να παίξουν σε μια παρτίδα πόκερ ολόκληρες περιουσίες τις οποίες απέκτησαν με πολύ κόπο και σκληρή δουλειά. Ενώ άλλοι καταφέρνουν να σταματήσουν τον παθολογικό τζόγο έγκαιρα, δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ατόμων που, μέσα στην απόγνωσή τους, έφτασαν ακόμη και στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Ποια είναι τα όρια μεταξύ μη παθολογικού και μη παθολογικού τζόγου; Σε τι οφείλεται; Πως μπορούν να βοηθηθούν οι παθολογικοί τζογαδόροι; 

Ορισμός
Ως παθολογικός τζόγος ορίζεται η έντονη ανάγκη του ατόμου να παίζει τυχερά παιχνίδια (χαρτιά, φρουτάκια, στοίχημα) σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργείται πρόβλημα στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα. Το άτομο αρχίζει και έχει προβλήματα στις σχέσεις του με τους αγαπημένους του ανθρώπους, απομονώνεται κοινωνικά, αρχίζει και αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά ή ακόμη και νομικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να σταματήσει τον τζόγο. Ο παθολογικός τζόγος είναι προφανώς ένα είδος συμπεριφορικού εθισμού, όπου το άτομο δεν μπορεί να σταματήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, καθώς αυτή τον κάνει να αισθάνεται όμορφα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο φυσιολογίας οι συμπεριφορικοί εθισμοί έχουν παρόμοιο τρόπο λειτουργίας με τον εθισμό σε ουσίες και σχετίζονται με τον κλασσικό μηχανισμό ερεθίσματος και ανταμοιβής .

Το DSM-IV-TR ορίζει πως κάποιος πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε από τα ακόλουθα συμπτώματα ώστε να διαγνωσθεί με παθολογικό τζόγο: 
  • Το άτομο έχει συνεχόμενες σκέψεις γύρω από τυχερά παιχνίδια
  • Το άτομο παίζει συνεχώς όλο και μεγαλύτερα χρηματικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια
  • Έχουν γίνει προσπάθειες διακοπής της συμπεριφοράς, αλλά ήταν ανεπιτυχείς
  • Η συμπεριφορά του ατόμου αλλάζει δραστικά όταν προσπαθεί να διακόψει τον τζόγο (συναισθηματική ευαισθησία, μη λειτουργικότητα)
  • Χρησιμοποιεί τον τζόγο για να αποφύγει άλλα προβλήματα που έχει στη ζωή του
  • Συνεχίζει να παίζει τυχερά παιχνίδια με σκοπό να κερδίσει όσα έχασε παίζοντας
  • Ψεύδεται για τον αριθμό των ωρών που ασχολείται με τον τζόγο ή για το μέγεθος των ποσών που παίζει
  • Έχει προσπαθήσει να βρει λεφτά για να τζογάρει μέσω παράνομων ή ανήθικων τρόπων
  • Αντιμετωπίζει προβλήματα στον επαγγελματικό ή προσωπικό τομέα που σχετίζονται με τον τζόγο
  • Στηρίζεται αποκλειστικά σε άλλα άτομα ώστε να τον βοηθήσουν να βγει από το οικονομικό και ηθικό αδιέξοδο που έχει φτάσει μέσω του τζόγου 
Στατιστικά Στοιχεία

Υπολογίζεται πως περίπου ένα 4%-7% του πληθυσμού των δυτικών κοινωνιών με πρόσβαση στον τζόγο θα παρουσιάσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του συμπτώματα παθολογικού τζόγου για ένα διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Οι άντρες είναι δύο φορές πιο πιθανό σε σχέση με τις γυναίκες να γίνουν παθολογικοί τζογαδόροι. Τα δύο φύλα παρουσιάζουν και διαφορετικές μέσες ηλικίες έναρξης αυτής της συμπεριφοράς, με τους άνδρες να ξεκινάνε στην εφηβεία και τις γυναίκες μετά την ηλικία των 20 ετών. 

Αιτιολογία

Τα αίτια του παθολογικού τζόγου δεν είναι συγκεκριμένα. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει σημαντικές διαφορές στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου των τζογαδόρων σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, κυρίως όσον αφορά τον μηχανισμό ανταμοιβής που αναφέραμε πιο πάνω. Συγκεκριμένα, οι τζογαδόροι παρουσιάζουν αυξημένη λειτουργία στο έσω ραβδωτό σώμα (ventral striatum) αλλά και στον πρόσθιο διάμεσο εγκέφαλο (anterior insula), περιοχές που σχετίζονται με τις παρορμήσεις όταν πιστεύουμε ότι κάνουμε κάτι για το οποίο θα ανταμειφθούμε, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του τζόγου. Βεβαίως οι διαφορές αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα πως υπάρχει κάποιο βιολογικό υπόβαθρό, καθώς η λειτουργία του εγκεφάλου μπορεί να επηρεάστηκε από την τζογαδόρικη συμπεριφορά και όχι το αντίστροφο. Γενικά είναι δύσκολο να βρεθούν σχέσεις αίτιου-αιτιατού μεταξύ μιας παθολογικής πράξης και της λειτουργίας του εγκεφάλου. Γι’ αυτό οι έρευνες γύρω από το βιολογικό υπόβαθρο του τζόγου άρχισαν να εστιάζονται στην έρευνα των γονιδίων, του πρωταρχικού γενετικού υλικού από το οποίο προερχόμαστε. Μια πρόσφατη έρευνα[2] έδειξε ότι στις περιπτώσεις ομοζυγωτικών διδύμων που χωρίστηκαν αμέσως μετά τη γέννα, όταν ο ένας δίδυμος παρουσιάζει παθολογικό τζόγο, τότε υπάρχει μια πιθανότητα 8% και ο άλλος δίδυμος να παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά, σε αντίθεση με την πιθανότητα 2% σε σχέση με ένα τυχαίο δείγμα πληθυσμού.

Οι ψυχολογικοί παράγοντες πάντως φαίνεται πως παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου εθισμού. Ένα μεγάλο δείγμα των παθολογικών τζογαδόρων δηλώνει ότι αυτό που τους είναι πιο σημαντικό είναι το αίσθημα ευφορίας και ενθουσιασμού κατά την διάρκεια ενός τυχερού παιχνιδιού και όχι τόσο το χρηματικό έπαθλο. Άλλοι πάλι -κυρίως οι γυναίκες- αυτό που βλέπουν στον τζόγο είναι μια διέξοδος από την κατάθλιψη. Πέραν των συναισθηματικών διαταραχών που μπορεί να οδηγήσουν στον τζόγο, δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις τζογαδόρων που παρουσιάζουν γνωστικού τύπου προβλήματα, όπως π.χ. ένα ποσοστό που πιστεύει ότι μπορεί να ελέγχει τα «φαινομενικά τυχαία γεγονότα» κατά τη διάρκεια ενός στοιχήματος. Τέλος, ο παθολογικός τζόγος τήνει να παρουσιάζεται σε άτομα που έχουν διαγνωσθεί με ψυχικές διαταραχές όπως η ιστριονική, η ναρκισιστική και η μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας . 

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του παθολογικού τζόγου δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τον τρόπο απεξάρητης από άλλες συμπεριφορές ή ουσίες. Οι ψυχοθεραπευτές έχουν μια γκάμα από διαφορετικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν από γνωστικο-συμπεριφορικές θεραπείες και τεχνικές έως ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις. Ακόμη και η συστημική ψυχοθεραπεία, στην οποία συμμετέχουν και άλλα μέλη της οικογένειας του τζογαδόρου, έχει μεγάλα ποσοστά επιτυχία. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις έχουν ως σκοπό αρχικά να βοηθήσουν το άτομο να αποδεχτεί το πρόβλημά του και στην συνέχεια να το δει στις πραγματικές του διαστάσεις. Σταδιακά το άτομο εκπαιδεύεται να ελέγχει όλο και πιο αποτελεσματικά τις ορμές που νιώθει προς τον τζόγο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ψυχοφαρμακευτικές προσεγγίσεις απέναντι στον τζόγο. Τα φάρμακα που χορηγούνται σε ορισμένους τοζγαδόρους έχουν ως σκοπό κυρίως τη μείωση των συμπτωμάτων άλλων συνυπάρχουσων διαταραχών και ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών.
 
Read more »

Κοτζιάς: Η Τουρκία θέλει να μπορεί να επεμβαίνει σε ένα ανεξάρτητο κράτος


Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά σε σχέση με τον ισχυρισμό της Τουρκίας ότι η Αθήνα ευθύνεται για το «ναυάγιο» της Διάσκεψης για το Κυπριακό στο Κραν – Μοντανά της Ελβετίας.

«Για να είμαι συγκεκριμένος: Τι θέλανε οι Τούρκοι; Να συμφωνήσει η Ελλάδα να κρεμάσουν στο πυροβόλο του τανκς που θα εισβάλλει στην Κύπρο τη συμφωνία με την υπογραφή της Ελλάδος ότι μπορεί να μπαίνουνε όποτε θέλουμε στην Κύπρο;», τόνισε ο κ. Κοτζιάς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Σέρβο ομόλογό του, Ίβιτσα Ντάτσιτς.
«Του το είπα (του Μ. Τσαβούσογλου) και θύμωσε λίγο αλλά πρέπει να το καταλάβει. Θέλανε ο στρατός που ετοίμασε το πραξικόπημα στην Τουρκία και του οποίου ο επικεφαλής των κατοχικών στρατευμάτων συνελήφθη στα κατεχόμενα, ως πραξικοπηματίας μαζί με δέκα ανώτερους αξιωματικούς, αυτός ο στρατός των πραξικοπηματιών να είναι εγγυητής της Δημοκρατίας και της συνύπαρξης των δύο Κοινοτήτων στην Κύπρο», εξήγησε ο ίδιος. Παράλληλα, ανέφερε στον Τούρκο ομόλογό του πως οι αντιλήψεις τους «ξεπερνούν και καταρρακώνουν την παράδοση του δυτικού διαφωτισμού αλλά και της δυτικής πολιτικής κουλτούρας»,

«Ο στρατός είναι υποταγμένος στην πολιτική και δεν είναι αυτός ο φορέας, ο έχων το δικαίωμα να αποφασίζει επί της πολιτικής», είπε.
Απαντώντας ειδικότερα σχετικά με το παιχνίδι ευθυνών που άρχισε η ‘Αγκυρα εξήγησε ότι είναι τόσο φανερή η ευθύνη της Τουρκίας για την κατάρρευση των συνομιλιών όσο φανερό είναι και αυτό που ζητούσε ενάντια στη Δημοκρατία, στον πολιτικό μας πολιτισμό και στο διεθνές δίκαιο.
«Η Τουρκία ομολόγησε ότι μας ‘δούλευε’ πέντε μέρες ότι δεν μπορεί, δεν θέλει ή δεν προτίθεται να κάνει αυτόν τον συμβιβασμό μόλις ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισε τον υποτιθέμενο συμβιβασμό να τον βάλει στο χαρτί καθώς ο κ. Τσαβούσογλου παρίστανε ότι ήταν έτοιμος να συμβιβαστεί», υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Κοτζιάς περιέγραψε επίσης αναλυτικά τα γεγονότα: «Η Τουρκία κατέθεσε στην Ελβετία ένα χαρτί μισής σελίδας πανομοιότυπο με το κείμενο που κατέθεσαν οι Τουρκοκύπριοι. Σε αυτό επεδίωκε να διατηρήσει και τα επεμβατικά της δικαιώματα και τις συνθήκες συμμαχίας και εγγυήσεων. Στη συνέχεια υποτίθεται ότι έγινε πιο ευέλικτη και ότι θα δεχόταν συμβιβαστικές λύσεις. Όταν ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, όπως λέει και η ανακοίνωση που εκδώσαμε ως Υπουργείο Εξωτερικών, προχθές, αποφάσισε να καταγράψει σε μια μικρή παράγραφο τις συμφωνίες, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη τις συζήτησεις, η Τουρκία είπε ότι δεν είναι σε θέση να κάνει συμβιβασμούς και ότι επιδιώκει να διατηρήσει το παράνομο, ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αναχρονιστικό δικαίωμα να επεμβαίνει στην Κύπρο».

«Σας θυμίζω», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, «ότι στη διάρκεια των συζητήσεων και της διαπραγματεύσης στην Ελβετία, κάτω από την συνεχή προσωπική μου πίεση, ο κ. Τσαβούσογλου υποχρεώθηκε να ομολογήσει ότι αυτά τα επεμβατικά δικαιώματα τα θέλει προκειμένου οποτεδήποτε η Τουρκία αποφασίσει να μπορεί να επεμβαίνει σε κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ. Η απαίτησή της είναι ενάντια στα διεθνές δίκαιο, ενάντια σε κάθε σκέψη λύσης, αλλά- όπως του υπογράμμισα και μέσα στην ίδια την διάσκεψη- είναι ενάντια στους κανόνες της Δημοκρατίας και ενάντια στους κανόνες της αλήθειας και της πραγματικότητας και ενάντια στους κανόνες του ΟΗΕ».

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ,  http://greeknation.blogspot.gr
Read more »

Η Σκληρή Πραγματικότητα Για Τους Αεροψεκασμούς


Το θέμα των αεροψεκασμών, των λεγόμενων Chemtrails, κατοικημένων περιοχών του πλανήτη είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό, τον επιστημονικό καθώς, κατά περίπτωση και τον πολιτικό και όχι μόνο κόσμο.
Εξ αιτίας αυτού του ενδιαφέροντος, έχουν γραφεί πολλά επιστημονικά άρθρα και έχουν γίνει πολλές επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένες χημικές ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των ανθρώπων, όπως επί παραδείγματι, το βάριο και το αλουμίνιο, ψεκάζονται στην ατμόσφαιρα από τζετ και αεροπλάνα. Οι αεροψεκασμοί αυτών των βλαπτικών ουσιών γίνονται, είτε μέσω της εισαγωγής τους στα καυσαέρια των επιβατικών και εμπορικών αεροπλάνων, είτε ειδικότερα μέσω τζετ αεροπλάνων με ειδικά διαμορφωμένες διατάξεις ψεκασμού με μπεκ.

Παρ' όλες τις αποδείξεις, ή έστω ισχυρές ενδείξεις κατά άλλους, έχει αναπτυχθεί, κυρίως στο διαδίκτυο, ένας αντίλογος για το θέμα των αεροψεκασμών, αντίλογος ο οποίος περιστρέφεται γύρω από κάποιες συγκεκριμένες εξηγήσεις, του τι είναι αυτές οι περίεργες, μεγάλου μήκους, ουρές που βλέπουμε συχνά να αφήνουν πίσω τους τα αεροπλάνα.
Όσοι απορρίπτουν λοιπόν, το ότι ψεκάζονται συγκεκριμένες ουσίες από τα αεροπλάνα, ισχυρίζονται ότι το όλο θέμα βρίσκει εξήγηση από φαινόμενα, όπως το πάγωμα των καυσαερίων στα ύψη όπου πετούν τα αεροπλάνα, μια και οι θερμοκρασίες εκεί είναι ιδιαίτερα χαμηλές, το φαινόμενο στροβιλισμού του αέρα γύρω από τα φτερά των αεροπλάνων ή και από την λεγόμενη διαδικασία απόρριψης καυσίμου σε έκτακτες καταστάσεις ,το λεγόμενο Fuel Dumping.. Κατά πόσο όμως έχουν βάση αυτές οι εξηγήσεις και κατά πόσο σχετίζονται με τις τεράστιες ουρές που βλέπουμε συχνά στον ουρανό ;

Ξεκινώντας με την εξήγηση που δίνεται συχνά για το πάγωμα των καυσαερίων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στα ύψη όπου πετούν τα αεροπλάνα, να πούμε ότι σαν φαινόμενο υφίσταται μεν, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με τις τεραστίου μήκους γραμμές που βλέπουμε, διότι το πάγωμα του καυσαερίου των αεροπλάνων δημιουργεί μια λεπτή γραμμή μικρής διάρκειας μερικών δευτερολέπτων, τα λεγόμενα Contrails.

Αυτές οι γραμμές των Contrails δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις παχιές, μεγάλου μήκους, γραμμές που εμμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και απλώνονται στον ουρανό. Αυτές οι γραμμές δημιουργούνται από προσμίξεις χημικών στο καύσιμο μείγμα των αεροπλάνων, ουσιών όπως το βάριο, ο υδράργυρος και το αλουμίνιο, όπως έχουν καταγγείλει πιλότοι αεροπλάνων και επιστήμονες που έχουν μελετήσει το έδαφος περιοχών πάνω από τις οποίες γίνονται τέτοιοι αεροψεκασμοί.

Όσον αφορά το φαινόμενο του στροβιλισμού του αέρα που δημιουργείται από τα φτερά των αεροπλάνων, είναι ένα φαινόμενο που συναντάμε και στους αγώνες του μηχανοκίνητου σπορ της Formula 1, όπου παρατηρείται κάποιες φορές να δημιουργείται στις πτέρυγες των μονοθεσίων ένας στροβιλισμός του αέρα ο οποίος γίνεται εμφανής μετά από προσεκτική παρατήρηση και δεν είναι κάτι εκτεταμένο και εμφανέστατο, ούτως ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον παρατηρητή-θεατή.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το φαινόμενο όταν δημιουργείται στα αεροπλάνα δεν είναι δυνατόν να είναι ορατό από κάποιον παρατηρητή που βρίσκεται στο έδαφος, επομένως ο συσχετισμός του φαινομένου αυτού με τις απέραντες γραμμές που βλέπουμε στον ουρανό είναι εσφαλμένος. Δεν είναι δυνατόν το φαινόμενο του στροβιλισμού του αέρα να δημιουργεί στον ουρανό ουρές χιλιομέτρων που απλώνονται και διαρκούν ώρες ολόκληρες σχηματίζοντας εν τέλει εκτεταμένο νέφος.
Τέλος κυκλοφορεί και η εξήγηση ότι αυτές οι γραμμές είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας Fuel Dumping, μίας διαδικασίας που χρησιμοποιείται στα αεροπλάνα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και αφορά την απόρριψη του καυσίμου τους, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου ένα αεροπλάνο, ενώ έχει απογειωθεί πρέπει να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση μετά από λίγο καθώς στις προσγειώσεις τα αεροπλάνα πρέπει να έχουν λιγότερο καύσιμο από το λεγόμενο μέγιστο βάρος προσγείωσης (MLW - Maximum Landing Weight). Και αυτός ο ισχυρισμός καταρρίπτεται λοιπόν, γιατί δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα 5 ή 6 αεροπλάνα, τα οποία αφήνουν ουρές και σε πολλές περιπτώσεις για 2 και 3 συνεχόμενες μέρες να αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης προσγείωσης, βάσει απλής λογικής και του νόμου των πιθανοτήτων δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο.

Επίσης, όσοι απορρίπτουν το ότι υφίστανται τέτοιοι αεροψεκασμοί χημικών ουσιών θα πρέπει να σκεφτούν γιατί οι γραμμές αυτές που παρατηρούμε να απλώνονται στον ουρανό, ακολουθούνται σχεδόν πάντα από τη δημιουργία νεφελών και συννέφων, αλλά και από παθολογικά συμπτώματα κατοίκων των περιοχών πάνω από τις οποίες παρατηρούνται αυτές οι χημικές ουρές (Chemtrails).

(Aκολουθούν στοιχεία και δεδομένα από το βιβλίο "Βιομηχανία Υποταγής Συνειδήσεων" του Δημοσθένη Λιακόπουλου)

Όσον αφορά τον επηρεασμό της υγείας των ανθρώπων από το φαινόμενο των αεροψεκασμών να αναφέρουμε το εξής παράδειγμα
- Σε μία περιοχή 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων γύρω από την Εσπανόλα, Οντάριο, όπου έλαβαν χώρα επί μήνες το 1998 τέτοιοι ψεκασμοί, οι κάτοικοι υπέφεραν από έντονους πονοκεφάλους, χρόνιους πόνους στις κλειδώσεις, ζαλάδες, ξαφνική ακραία κούραση, έντονες κρίσεις άσθματος, συμπτώματα παρόμοια μ' εκείνα της γρίππης, αλλά χωρίς πυρετό, απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης. Εργαστηριακές αναλύσεις των βροχοπτώσεων στην Espanola, βρήκαν αντανακλαστικά σωματίδια quartz και επίπεδα αλουμινίου πέντε φορές πάνω από τα μεγαλύτερα επιτρεπτά όρια σύμφωνα με τις προδιαγραφές υγείας και ασφαλείας του κρατιδίου Ontario.
Επί πλέον ο Edward Teller, ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου και αντιπυραυλικής ασπίδας (πόλεμος των άστρων), εισηγήθηκε το 1997 στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου με τη διασπορά μικρών σωματιδίων του αλουμινίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ουσιαστικά στην γραπτή του εισήγηση με τίτλο "Φαινόμενο του θερμοκηπίου και εποχή των παγετώνων : Η προοπτική επιρροής της πλανητικής αλλαγής με βάση τη φυσική, τονίζει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από την συνθήκη του Κιότο στην παραγωγή ενέργειας από κάρβουνο και πετρέλαιο μπορούν να αντιμετωπιστούν γεμίζοντας τους ουρανούς με φωτοδιασκορπιστικά σωματίδια, όπως το οξείδιο του Αργιλίου.

Επομένως με βάση την εισήγηση του Teller πραγματοποιούνται αεροψεκασμοί χημικών ουσιών σε όλο τον πλανήτη με σκοπό δήθεν την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Σκεπτόμενοι όμως ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μία απάτη που έχουν προωθήσει οι κοσμοκράτορες του πλανήτη φυλακή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δόλος που ψεκάζονται τέτοιες βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου χημικές ουσίες.

Μια μεγάλη απόδειξη, για το ότι υπάρχει και ο εξοπλισμός για να γίνονται αυτοί οι αεροψεκασμοί ουσιών, είναι τα λεγόμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία είναι επικυρωμένες επίσημες πατέντες. Θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα τέτοιων εξοπλισμών, οι οποίοι αφορούν τους αεροψεκασμούς ουσιών, τα οποία είναι επίσημες πατέντες εγκεκριμένες από το επίσημο γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, με αριθμό πατέντας, ημερομηνία έγκρισης και τίτλο :

(Οι πατέντες είναι δοσμένες από τον τόμο "ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΑΝ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" του Jerry E Smith των εκδόσεων Λιακόπουλος)

- 1338343 - 27 Απριλίου 1920 - Διαδικασία και Εξοπλισμός Για την Παραγωγή έντονων τεχνητών Νεφών, Ομιχλών και Αχλών
- 1619183 - 1 Μαρτίου 1927 - Διαδικασία Παραγωγής Νεφών Καπνού Από Κινούμενο Αεροσκάφος
- 1892132 - 27 Δεκεμβρίου 1932 - Εξάρτημα Νεφελοποίησης Για Τις Εξατμίσεις Κινητήρων Αεροπλάνων
- 1977075 - 1 Μαϊου 1934 - Εξοπλισμός Ψεκασμού Αεροπλάνου
- 2582678 - 15 Ιουνίου 1952 - Εξοπλισμός Διασποράς Υλικού Για Αεροπλάνα

Οι πατέντες αυτές, όπως και τα πάμπολλα στοιχεία πολλών επιστημόνων και ακαδημαϊκών, καταμαρτυρούν ότι γίνονται αεροψεκασμοί βλαπτικών χημικών ουσιών και ιών από αεροπλάνα με ειδικά διαμορφωμένες διατάξεις ψεκασμού με μπεκ, αλλά και απλών επιβατικών και εμπορικών αεροπλάνων, το καύσιμο των οποίων περιέχει προσμίξεις τέτοιων βλαπτικών χημικών ουσιών, όπως το βάριο, ο υδράργυρος και το αλουμίνιο, και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των αφεντικών του πλανήτη που θέλουν να μετατρέψουν τον παγκόσμιο πληθυσμό σε ένα στοκ υποτονικών, υπνωτισμένων, υπάκουων και εύκολα χειραγωγήσιμων ανθρώπων-ζόμπι.

Chatador
 
Read more »

Το σχέδιο Μέρκελ-Μακρόν για ολοκληρωτική ηγεμονία στην Ευρώπη

Το επικίνδυνο παιχνίδι στις "πλάτες" ΗΠΑ, Ρωσίας

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καθώς και πολλοί υπουργοί τους θα συναντηθούν την Πέμπτη στο Παρίσι για ένα γαλλο-γερμανικό υπουργικό συμβούλιο, που θα περιστραφεί γύρω από την οικοδόμηση μιας Ευρώπης στον τομέα της άμυνας, ανέφερε το Ελιζέ.

Στο συμβούλιο αυτό, που αποτελεί μια νέα εκδήλωση της ενότητας που θέλουν να επιδείξουν το Βερολίνο και το Παρίσι στη διεθνή σκηνή, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Άμυνας ή Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, οι οποίοι θα συναντηθούν ανά ζεύγη πριν από ένα κοινό γεύμα.

Ισχυρό σημείο του πρωινού, μια συνάντηση του γαλλο-γερμανικού συμβουλίου άμυνας και ασφάλειας, υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν και της Άγγελα Μέρκελ, με κεντρικό θέμα τη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει από την καγκελάριο να συμβάλει στη βοήθεια προς τις χώρες του Σαχέλ, όπως είχε εκφράσει την επιθυμία κατά την επίσκεψή του στην Μπαμακό για τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Πέντε (G5) του Σαχέλ τον Ιούνιο.

Στη διάρκεια εκείνης της συνόδου κορυφής, το Παρίσι παρακίνησε τις χώρες της περιοχής να συστήσουν έναν κοινό στρατό κατά την τζιχαντιστών και υποσχέθηκε παράλληλα τη δημιουργία ενός ταμείου αναπτυξιακής βοήθειας με την επωνυμία «Συμμαχία για το Σαxέλ», υπολογίζοντας στην οικονομική συνεισφορά της Γερμανίας.

Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Ιουνίου το οποίο αποφάσισε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την άμυνα και μια μόνιμη δομημένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας (PESCO), το Παρίσι, που διαθέτει πολλές φιλοδοξίες σε αυτό τον τομέα, ελπίζει να ανακοινώσει την Πέμπτη πιο συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας.

«Θα καταρτίσουμε έναν κατάλογο δράσεων ανά υπουργείο ώστε να έχουμε σαφή σχέδια αντί μιας μεγάλης γενικής δήλωσης», εξηγεί το Ελιζέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Άγγελα Μέρκελ θέλουν επίσης να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη των πολιτιστικών ανταλλαγών και στη διδασκαλία των γερμανικών στα γαλλικά σχολεία. Θα μεταβούν από κοινού στα παρισινά γραφεία του γαλλο-γερμανικού Γραφείου για τη νεότητα, ενός οργανισμού που ιδρύθηκε το 1963 από τον Σαρλ ντε Γκολ και τον καγκελάριο Κόνραντ Αντενάουερ για τη σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα σε νέους από τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε εξάλλου, αναλαμβάνοντας την εξουσία τον Μάιο, να διατηρήσει τις δίγλωσσες τάξεις, οι οποίες επρόκειτο να καταργηθούν βάσει μιας μεταρρύθμισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μια «συμβολική και σημαντική» απόφαση για τη θέση της διδασκαλίας των γερμανικών, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης η τεχνολογική συνεργασία για την οικολογική μετάβαση, για παράδειγμα στον τομέα της αποθήκευσης της ενέργειας.

Αντίθετα, το θέμα της υποδοχής προσφύγων δεν αποτελεί μέρος των θεμάτων κατά προτεραιότητα αυτού του γαλλο-γερμανικού υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με πηγές της γαλλικής προεδρίας που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς κατά το πρώτο γαλλο-γερμανικό υπουργικό συμβούλιο μετά την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν δεν πρόκειται να ανακύψουν συγκεκριμένες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη, αλλά θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων.

«Δεν θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για την ευρωζώνη αλλά θα συζητηθεί σημαντική δουλειά για φορολογικά θέματα», δήλωσε μία από τις πηγές. «Νέες πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν από τη Γαλλία και τη Γερμανία για τη χρηματοδότηση του ψηφιακού τομέα», πρόσθεσε η πηγή.

Η Γαλλία θα προσπαθήσει επίσης να εξασφαλίσει τη συμφωνία της Γερμανίας στην πρόταση που είχε καταθέσει ο Μακρόν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τη διοργάνωση «δημόσιων συνελεύσεων» σε όλες τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να συζητηθεί το μέλλον της Ευρώπης, ανέφεραν οι πηγές τις οποίες επικαλείται το Ρόιτερς. 
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΦΩΤΙΑΟ Πούτιν μιλά για παγκόσμιο πόλεμο, για το ΝΑΤΟ και για τις απόπειρες δολοφονίας του
 
Read more »

Αρχιτέκτονας δείχνει φωτογραφίες και φωνάζει: Ξεκίνησαν την ανέγερση του Τρίτου Ναού


Του Κίμωνα Χαραλάμπους

Διάσημος αρχιτέκτονας υποστηρίζει με φωτογραφίες πως ξεκίνησε η ανέγερση του Τρίτου Ναού και ανάβει «φωτιές» σε Εβραίους και όχι μόνο.

Όταν ο Philip Gilchrist, ένας μη Εβραίος αρχιτέκτονας από την Νέα Ζηλανδία, επισκέφτηκε την περασμένη Τρίτη την Ιερουσαλήμ και είδε με μεγάλη τους έκπληξη κάτι που είναι βέβαιος ότι αποτελεί την αρχή της ανέγερσης του Τρίτου Ναού του Σολομώντα.

Αφότου έφτασε την «ιερή πόλη», ξεναγήθηκε στο συγκρότημα κτηρίων στο Όρος του Ναού και μετά στο σύμπλεγμα τούνελ που «γειτονεύει» με τα διατηρημένα τείχη του όρους του Ναού.

Το τούνελ είναι ανοιχτό στους επισκέπτες και αυτή την στιγμή λαμβάνουν εκεί εργασίες ανακαίνισης, με σκοπό, όπως λένε, να ενδυναμωθούν τα αρχαία τείχη που στηρίζουν το κτίσμα από πάνω.

«Είμαι σίγουρος πως αυτό που είδα είναι η αρχή της ανέγερσης του Τρίτου Ναού», είπε ο Gilchrist, μιλώντας στο Breaking Israel News.

«Ως αρχιτέκτονας, γνωρίζω πως αν πληρωνόμουν για αυτό το πρότζεκτ, αυτός θα ήταν ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα άρχιζα. Δεν ξεκινάς από την κορυφή, ξεκινάς κάνοντας τα θεμέλια δυνατά», πρόσθεσε.

Όπως σχολιάζεται από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι εργασίες γίνονται από μουσουλμάνους, οι οποίοι μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, μοιάζουν να είναι αρκετά χαρούμενοι που θα δουλέψουν επάνω στον εβραϊκό Ναό.

Ο Νέο-Ζηλανδός δημοσίευσε μάλιστα και φωτογραφία από τα έργα

Ο ενθουσιασμός του Gilchrist έβαλε ακόμα και τον γνωστό Ραβίνο Clorfene σε σκέψεις, ο οποίος στην αρχή δεν θεωρούσε πως έχει ξεκινήσει η ανέγερση του Τρίτου Ναού.

«Είναι σημαντικό που οι εργάτες είναι Άραβες μουσουλμάνοι», είπε. «Έχουμε μια προφορική παράδοση που αναφέρει πως οι Άραβες θα είναι οι πρώτοι που θα αποδεχθούν τους Νόμους του Νώε», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνησης του Ναού, Yaakov Hayman, θα προτιμούσε το συμπέρασμα του Gilchrist να ήταν πιο ακριβές και απέφυγε να το συμμεριστεί 100%.

«Πάντα σκάβουν εδώ για αρχαιολογικούς λόγους και περιστασιακά για εργασίες συντήρησης. Είναι όμως αλήθεια πως αν ξεκινούσε η ανέγερση του Τρίτου Ναού, θα έμοιαζε πιθανότατα κάπως έτσι, με εργασίες από τα θεμέλια για είναι ισχυρά», σημείωσε, προσθέτοντας πως η πρώτη φάση ανέγερσης του Ναού θα επικεντρωνόταν στην δημιουργία χώρου λατρείας για εβραίους και χριστιανούς.

«Το επόμενο βήμα, όπως περιγράφουν εβραϊκές πηγές, είναι όταν άλλες θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου του Ισλάμ, μας ικετεύουν να κτίσουμε τον Τρίτο Ναό», κατέληξε.

Τι να ισχύει τελικά; Υπάρχει σχέδιο ανέγερσης του Ναού που δεν γνωρίζουν οι Εβραίοι; Η Νέα Τάξη -οι λεγόμενοι δηλαδή παγκοσμιοποιητές- αποφάσισε να προχωρήσει με την ανέγερση του Τρίτου Ναού, προκειμένου να ανακηρύξει από την Ιερουσαλήμ παγκόσμια ειρήνη, ενώνοντας όλες τις θρησκείες και τα δόγματα;

Πολύ σύντομα θα μάθουμε.
 
Read more »

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Η Total πάει για απευθείας γεώτρηση στο τεμάχιο 11 της κυπριακής ΑΟΖ


Προς τον στόχο «Ονησίφορος» (Onesiphoros West-1), βρίσκεται το γεωτρύπανο West Capella στο νοτιοδυτικό τμήμα του τεμαχίου «11» και σε απόσταση μόλις 8 χιλιομέτρων από το όριο που χωρίζει την κυπριακή ΑΟΖ από αυτήν της Αιγύπτου, και σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από εκεί που άλλωστε έχει ανακαλυφθεί το αιγυπτιακό υπερκοίτασμα "Ζορ" από την ΕΝΙ.

Το West Capella αναμένεται να καταπλεύσει στο σημείο της γεώτρησης στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ενώ χθες, το πλωτό γεωτρύπανο έπλεε στα ανοικτά της Αλγερίας με κατεύθυνση προς την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ρεπορταζ εφημερίδας.

Θα πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά γεώτρηση εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, μετά από τις δύο της Noble και τις δύο της ΕΝΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Φ», από πλευράς TOTAL έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες και σενάρια ανάλογα με παράγοντες που επηρεάζουν, ακόμα και σε σχέση με ανέμους, καιρικές συνθήκες κ.τ.λ με στοιχεία αποτυπωμένα με κάθε λεπτομέρεια.

Επίσης, το γεωγραφικό στίγμα της προγραμματισθείσας γεώτρησης έχει καθοριστεί εδώ και αρκετό καιρό, ευρισκόμενη σε απόσταση 180 χιλιομέτρων από τις νότιες ακτές της Κύπρου, εντός του τεμαχίου «11». Παράλληλα, αναφέρεται πως έντονο παραμένει το ενδιαφέρον της κοινοπραξίας ExxonMobil-Qatar Petroleum για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο τεμάχιο «11», από τις TOTAL-ENI, καθώς αυτή θα διεξαχθεί σε απόσταση μόλις 6 χιλιομέτρων από τα όρια με το τεμάχιο «10» στο οποίο κατέχουν τα δικαιώματα.

Το κοίτασμα «Αφροδίτη» βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από το σημείο που θα ξεκινήσει τη γεώτρηση την ερχόμενη εβδομάδα το West Capella. Ήδη, με δύο διαφορετικές οδηγίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύει μία μεγαλύτερη περιοχή στην οποία όλη αυτή την περίοδο διεξάγονται οι προετοιμασίες για τη γεώτρηση, η οποία έχει έκταση 600 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου, όπως και μια περιορισμένη ζώνη έκτασης 25 τετραγωνικών χιλιομέτρων εντός της πρώτης, στην οποία θα διεξαχθεί η γεώτρηση και ζητείται η τήρηση απόστασης ασφάλειας από διερχόμενα πλοία, με το μεγάλο ερωτηματικό να παραμένει το τι μέλλει γενέσθαι με τους διατυπωμένους λεονταρισμούς της Άγκυρας...

Η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει πριν το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και θα συνεχιστεί μέχρι και περίπου το τέλος του Αυγούστου και όταν πλέον το γεωτρύπανο θα έχει φτάσει στο βάθος των 4.250 μέτρων κάτω από τον βυθό, που είναι ο στόχος και η κορυφή του δυτικού τμήματος του προσδοκώμενου κοιτάσματος «Ονισήφορος».
 
Read more »

ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΤΟΥΣ!!!

Η Επιβίωση της Ελληνικής Φυλής ανά τους αιώνες παρά τα τεράστια προβλήματα αφανισμού που αντιμετώπισε, οφείλεται στα φυλετικά χαρίσματα και γνωρίσματα θετικά και αρνητικά τα οποία διατηρήθηκαν επί χιλιετίες και μέχρι σήμερα. 

Η Ελληνική Ιστορία, ανάγλυφα μας παρουσιάζει, την θετική ή την αρνητική επίδραση στην εξέλιξή του Ελληνικού Κράτους και γενικότερα της Ελληνικής φυλής. 

Τα φυλετικά μας γνωρίσματα, είναι: 

ΠΡΩΤΟΝ: Η Εθνική μας Γλώσσα, την οποία διατήρησαν οι Έλληνες μέχρι σήμερα με την φυσική της εξέλιξη, παρά τις αναρίθμητες επιδρομές βαρβάρων και αιώνων σκλαβιάς. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η λατρεία των Ελλήνων για την ιδέα της Ελευθερίας την οποία βέβαια, πότισαν με ποταμούς αίματος. Στην Συνελθούσα στο Άστρος της Κυνουρίας Β΄ Εθνοσυνέλευση του Μαρτίου του 1923 ψηφίστηκε μία διάταξη, η οποία αποτελεί αιώνιο τίτλο τιμής, για την μόλις αναγεννώμενη Ελλάδα. Το ψήφισμα έλεγε: «Εις την Ελληνικήν Επικράτειαν, ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος αργυρώνητος (αγορασμένος άνθρωπος, δηλ. δούλος) παντός γένους και πάσης θρησκείας, άμα πατήσει το Ελληνικόν έδαφος είναι ελεύθερος και από τον δεσπότη αυτού ανεξάρτητος. 

ΤΡΙΤΟΝ: Η Αδάμαστος ψυχή των Ελλήνων: Η οποία δείχνει μια ακατάβλητο και άνευ προηγουμένου στην Ιστορία ανάταση, στις ώρες των μεγάλων κινδύνων της πατρίδος. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Το κληρονομικό δυστυχώς ελάττωμα των Ελλήνων την «ΔΙΧΟΝΟΙΑ». Πρέπει κάποτε να προβληματισθούμε σοβαρά, ν’ ανατρέξουμε στην παλιά και πρόσφατη ιστορία μας για να δούμε με καθαρό μυαλό τα δεινά που έφερε στην πατρίδα μας, το ελάττωμα αυτό των Ελλήνων και σύσσωμοι να προσπαθήσουμε να το αποβάλλουμε.
- Το μεγάλο αυτό Ελάττωμα των Ελλήνων, θα το περιγράψει με μελανά χρώματα το 400 π.χ. Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ λέγοντας: «το των Ελλήνων γένος Ελεύθερον τε διατελεί και Βέλτιστα Πολιτευόμενον, δύναται άρχειν πάντων μιάς τυγχάνων πολιτείας».
- Την άνοιξη του 1825 θα πει ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στον Παπαφλέσσα στο Ναύπλιο: «Δεν θέλουμε να εννοήσουμε ότι τίποτε δεν εκάμαμεν, νικήσαντες τους Τούρκους, αν δεν νικήσουμε και σύντομα τα πάθη μας. Η Διχόνοια να ο μεγάλος εχθρός μας, αυτός θα μας φάει».
- «Δολερή» την χαρακτηρίζει, ο εθνικός μας ποιητής στον εθνικό μας ύμνο. Την παρουσιάζει να κρατάει ένα σκήπτρο στο χέρι, το σύμβολο τη εξουσίας και χαμογελαστά να το υπόσχεται σ’ όλους.
- Είναι οι ίδιοι λόγοι του ΟΘΩΝΟΣ ΒΙΣΜΑΡΚ (1815-1898) του μεγαλυτέρου πολιτικού της Πρωσίας και ιδρυτού της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είπε: «Εάν ο Ελληνικός λαός, ο φοβερός αυτός λαός, μέσα στις τόσες αρετές του είχε και την Ομόνοια, θα είμεθα όλοι υποτελείς του». 

Να γιατί αν θέλουμε στον τόπο μας προκοπή, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε τα λόγια τον λαοφιλόσοφου Μακρυγιάννη: «τα πολλά ΕΓΩ δεν κατορθώσαμε να τα κάνουμε ΕΜΕΙΣ».
Συμπερασματικά θα πει κάποιος, αυτά τα παραβατικά που συχνά συμβαίνουν στην Αθήνα και στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος και όχι μόνο και μάλιστα από την καταστροφική μανία ιδίως των νέων, είναι χαρακτηριστικό φυλετικό γνώρισμα των Ελλήνων; Όχι! Κατηγορηματικά θα πω ΟΧΙ! διότι δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες από την μια, ιστορικά εξακριβωμένο, ν’ αγαπούν την πατρίδα, την Ελευθερία και την Δημοκρατία και να θυσιάζονται γι’ αυτήν και από την άλλη, να την καταστρέφουν και να καταλύουν κάθε έννοια της Δημοκρατίας. 

Γι’ αυτήν την εικόνα έχουμε ακεραία την ευθύνη εμείς οι μεγάλοι σ’ όποιο μετερίζι εξουσίας ή κοινωνικής ευθύνης βρισκόμαστε. Διότι ο σκεπτόμενος Έλληνας για ακόμη μια φορά συνειδητοποίησε ότι, στους δρόμους δεν κατεβαίνει το προλεταριάτο (οι πτωχοί), αλλά μια θυσιασμένη γενεά, οι σημερινοί έφηβοι Έλληνες. Μία γενιά στην οποία η Ελληνική κοινωνία προσέφερε μεν, αφειδώς υλικά αγαθά, αλλά στέρησε και απαξίωσε, στην θεωρία και στην πράξη, τα στοιχειώδη ηθικά, πατριωτικά, συναισθηματικά, θρησκευτικά και γενικά ηθικών αρχών και αξιών, διανοητικά μέσα ώστε Ο θυμός να μην εκδηλώνεται με τυφλή καταστροφική μανία, αλλά, με αγώνες ευγενούς άμιλλας, με το καλό παράδειγμα και με γόνιμες κριτικές για το καλύτερο. 

Ο Ελληνικός λαός σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές και αξίες της φυλής μας για να έχει μέλλον. Υπερήφανος για τους προγόνους του και υπερήφανος για τον εαυτό του.
Πρέπει! όσο ποτέ άλλοτε, σήμερα που η χώρα μας υπέστη τα τελευταία χρόνια μια ταπείνωση διεθνώς και κινδυνεύει από τους δανειστές της, να απολέσει ακόμη και την Εθνική Κυριαρχία της, να θέσουμε επιτέλους ως φάρο, το μεγάλο αξίωμα των προγόνων μας «Όταν η Ελλάς είναι πολιτικά ενωμένη και τον βραχίονα του Έλληνος του οπλίζει η ψυχική θέληση, αυτός γίνεται ακατάβλητος».
«Μπορεί η Ουσιαστική Ελευθερία να καταλυθεί, αλλά να ζει το ιδεώδες της, όταν όμως καταλύεται το ιδεώδες αυτής, τότε η Ελευθερία είναι χειρότερη από την δουλεία».


Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
 
Read more »

«Οι επόμενες αποκαλύψεις της Wikileaks θα βάλουν φυλακή την Κλίντον»


Η Χίλαρι Κλίντον βιώνει αδιαμφισβήτητα τη χειρότερη εβδομάδα στην ιστορία της πολιτικής της καριέρας.

Έπειτα από ατελείωτες αποκαλύψεις χιλιάδων εσωτερικών μηνυμάτων του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου,
το FBI αναγκάστηκε να ανοίξει εκ νέου το φάκελο ποινικής διερεύνησης της Χίλαρι Κλίντον, μόλις 11 ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, με αδιαμφισβήτητο πλέον «φαβορί» τον Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι 35.594 emails έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα (έως τις 28 Οκτωβρίου), υπάρχουν τουλάχιστον 50.000 ακόμη (και ίσως τα σημαντικότερα) που πρόκειται να αποκαλυφθούν εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με την αποκαλυπτική ιστοσελίδα WikiLeaks.

Όπως μάλιστα μπορείτε να δείτε στην κάτωθι συνέντευξη, ο Τζούλιαν Ασάνζ επισημαίνει ότι η επόμενη διαρροή της Wikileaks θα είναι τόσο «καυτή» που η Χίλαρι Κλίντον θα συλληφθεί!
 
 
Read more »

Στο τέλος όλα καλά θα είναι…


Ήταν κάποτε ένας γιατρός. Μια μέρα φεύγοντας από την πόλη που έμενε για να πάει σε μια άλλη γειτονική όπου είχε δουλειά, συνάντησε την πανούκλα που έμπαινε. Σταμάτησε και την ρώτησε:

«Πάλι εδώ; Τι ήρθες να κάνεις;»
Και η πανούκλα απάντησε: «Είναι η σειρά μου».
«Πόσους θα πάρεις αυτή τη φορά;» ρώτησε ο γιατρός. «Λίγους, γύρω στους χίλιους», απάντησε η πανούκλα.

Μετά από μια εβδομάδα ο γιατρός (έχοντας ενημερωθεί εν τω μεταξύ για την κατάσταση στην πόλη του) επέστρεψε, και στην είσοδο της πόλης αντάμωσε την πανούκλα που έφευγε

«Μου είπες ψέματα», της είπε. «Είχες πει ότι θα πάρεις κάπου χίλιους και τελικά πέθαναν πέντε χιλιάδες». Κι εκείνη απάντησε: «Δεν είπα ψέματα. Εγώ πήρα χίλιους. Τους υπόλοιπους τους σκότωσε το άγχος και ο φόβος». Το άγχος και ο φόβος είναι περισσότερο θανατηφόρα από την πανούκλα που βιώνουμε. Τις περισσότερες φορές ο φόβος μήπως συμβεί το χειρότερο είναι χειρότερος από το να συμβεί το χειρότερο

Στη ζωή μας βιώνουμε εκατομμύρια καταστροφές από τις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία δεν συμβαίνει ποτέ. Τις βιώνουμε μόνο στο μυαλό μας.
Συλλογικά και ατομικά όλοι κάτι φοβόμαστε: τη χρεοκοπία, την απόλυση, την κατάρρευση του ευρώ, τους ιούς, τους χωρισμούς, μήπως πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Ο φόβος όμως δυστυχώς είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής χειραγώγησης. Το δηλητήριο που παραλύει τη δράση και την αντίσταση στην επέλαση οποιασδήποτε εξουσίας.

Η υπερβολική ανησυχία οδηγεί σε ακινησία. Αν αρχίσουμε να ζούμε στη στιγμή ο φόβος εξαφανίζεται. Ο κάθε φόβος έρχεται μέσα από μια επιθυμία. Έτσι αν αρχίσουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας θα διαπιστώσουμε ποια επιθυμία είναι αυτή που τον δημιουργεί και αν είμαστε αρκετά συνειδητοί θα διακρίνουμε τη ματαιότητα που κρύβεται πίσω από αυτή την επιθυμία.

Ο φόβος επίσης προέρχεται από την ανασφάλεια μας για το αύριο. Το αύριο όμως πάντα θα είναι ανασφαλές. Η ζωή είναι όμορφη επειδή είναι ανασφαλής. Η ανασφάλεια χρωματίζει με ομορφιά τη ζωή μας. Η ζωή είναι όμορφη γιατί έχει ανατροπές. Δεν είναι δεδομένη. Η ζωή είναι όμορφη γιατί υπάρχει ο θάνατος. Η ζωή έχει αξία γιατί μπορεί να χαθεί. Αν δεν μπορούμε να την χάσουμε τότε η ζωή γίνεται φυλακή. Δεν θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε.

Όπως λέει ο Όσσο :

«Άκου πάντα το κάλεσμα του αγνώστου και αφέσου να βρίσκεσαι πάντα σε κίνηση. Ποτέ μη προσπαθείς να αγκιστρωθείς από κάπου. Το να αγκιστρωθείς σημαίνει να πεθάνεις. Είναι ένας πρώιμος θάνατος» Λίγη αίσθηση του χιούμορ, λίγο γέλιο, αθωότητα παιδιού- και τι έχεις να χάσεις; Προς τι ο φόβος ; Τίποτα δεν έχουμε. Έχουμε έρθει χωρίς τίποτα, Χωρίς τίποτα θα φύγουμε.

Ο Σενέκας, διάσημος Ρωμαίος Στωικός φιλόσοφος είπε:

Timendi causa est nescire. που σημαίνει: η αιτία του φόβου είναι η άγνοια.

Ποια άγνοια; Η άγνοια ότι τα πάντα συμβαίνουν στη ζωή μας για ένα μοναδικό λόγο. Για να μας αφυπνίσουν από το λήθαργό μας. Για να πονέσουμε, έτσι ώστε μέσα από τον πόνο να αναγκαστούμε να φέρουμε στην επιφάνεια την αληθινή μας φύση. Η άγνοια ότι το δράμα της ζωής μας είναι τέλειο.

Και όπως πρόσφατα μου είπε ένας καλός φίλος και δάσκαλος :

Στο τέλος όλα θα είναι καλά. Κι αν δεν είναι όλα καλά θα σημαίνει πως το τέλος δεν ήρθε ακόμη….
 
Read more »

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ


Αυτή η ιστορία δείχνει πως η αλήθεια μπορεί να αποκαλυφτεί ακόμα και σε έναν κόσμο γεμάτο ψέματα και τεχνάσματα.

Όταν ο περίφημος βασιλιάς Σολομώντας επισκέφτηκε τη βασίλισσα του Σαβά, εκείνη, θέλοντας να τον ξεπεράσει σε σοφία, του έδωσε να λύσει ένα είδος γρίφου. Τον πήγε λοιπόν σε μια περιοχή στο παλάτι της όπου κάποιοι εξαιρετικά ταλαντούχοι καλλιτέχνες είχαν δημιουργήσει ένα πανέμορφο τεχνητό λιβάδι με τεχνητά άνθη. Υπήρχε μια θάλασσα από πολύχρωμα λουλούδια που κυμάτιζαν απαλά από ένα αεράκι που είχε δημιουργηθεί επίσης με τεχνητό τρόπο.
Τα χρώματα, οι μυρωδιές και ο αέρας δεν διακρίνονταν από τα αληθινά.

Τότε η βασίλισσα του είπε: «Βασιλιά Σολομώντα, ένα από όλα αυτά τα λουλούδια είναι αληθινό. Μπορείς να βρεις ποιό;».
Ο Σολομώντας κοίταξε γύρω προσεκτικά. Χρησιμοποίησε όλες τις αισθήσεις του και συγκεντρώθηκε όσο περισσότερο μπορούσε, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει το αληθινό λουλούδι. Άρχισε να ιδρώνει και είπε στη βασίλισσα: «Έχει πολλή ζέστη εδώ μέσα. Μπορείτε να πείτε στον υπηρέτη σας να ανοίξει ένα παράθυρο;».
Η βασίλισσα έδωσε εντολή να ανοίξουν το παράθυρο.
Λίγο αργότερα ο Σολομώντας είπε: «Αυτό εδώ είναι το αληθινό λουλούδι».

Πράγματι, δεν είχε κάνει λάθος. Μια μέλισσα είχε πετάξει μέσα από το παράθυρο και είχε καθίσει πάνω στο μοναδικό αληθινό λουλούδι.
Αν και είναι δύσκολο να διαθέτει κάποιος τη σοφία του Σολομώντα, η ιστορία αυτή μας δείχνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι η μέλισσα.
Το πιο δύσκολο απ’ όλα όμως είναι να είσαι ένα αληθινό λουλούδι
 
Read more »

Η κρυπτο-φασιστική μέθοδος του Συστήματος που μεταλλάσσει την ανθρωπότητα.


Γράφει η Κατερίνα Χατζηθεοδώρου

Υπάρχει ένα θέμα που είναι τόσο σοβαρό, ώστε αρκετοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κ.α., που το έχουν πλήρως κατανοήσει, χτυπούν τις σειρήνες μεγίστου κινδύνου για το σύνολο της ανθρωπότητας.
Από τα παρακάτω θα φανεί ποιο είναι αυτό.

Ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με το συγκεκριμένο θέμα είναι ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Joseph Overton (1960-2003 -σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα!).
Ο J.O. ανέπτυξε μία μέθοδο (στην ουσία αντι-μέθοδο) εντόπισης και ανάλυσης των ενεργειών στις οποίες προβαίνει η Ν.Τ.Π. ώστε “κρυστάλλινες” στάσεις και πεποιθήσεις, παγιωμένες από αιώνες μέσα στο κοινωνικό σώμα, να τις μεταλλάξει σύμφωνα με τα δικά της “ρυπαρά” πρότυπα.

Με άλλα λόγια, να μεταλλάξει τον ίδιο τον ψυχισμό της ανθρωπότητας.

Ο J.O. ανακάλυψε ότι το Σύστημα (η ΝΤΠ) αναπτύσσει με συγκεκριμένα βήματα τη χειραγώγηση για να αλλάξει τη συνείδηση, την ψυχή (τα συναισθήματα) ακόμα και το σώμα των ανθρώπων, καταφέρνοντας να τους επιβάλλει (χωρίς να διακρίνεται η επιβολή) να υιοθετήσουν μια ιδέα/κατάσταση που ως τότε ήταν γι αυτούς αδιανόητη και μίασμα και ανέγγιχτη, αυτό που σήμερα λέμε ταμπού -που ως ξενόφερτη χάνει το πραγματικό της βάθος που είναι μίασμα, ανέγγιχτο και τα παρόμοια.

Το εντυπωσιακό είναι ότι όλο αυτό το καταφέρνει το Σύστημα σχεδόν χωρίς κοινωνική αντίδραση, εφ’ όσον αυτή η ως τότε απαράδεκτη ιδέα/κατάσταση γίνεται, διά της εφαρμογής των σταδίων χειραγώγησης, ενεργά αποδεκτή από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και σιωπηλά αποδεκτή από το υπόλοιπο, επειδή αυτό το υπόλοιπο έχει επιστημονικά χειραγωγηθεί προς μία στάση “ανοχής” προς όλα τα δαιμονικά πρότυπα της Ν.Τ.Π. Και χωρίς να ανοίξει μύτη η τέως μιασματική ιδέα/κατάσταση κατοχυρώνεται δια Νόμου!

Τα στάδια αυτά είναι:

1ο. Αδιανόητο.
2ο. Προοδευτικό.
3ο. Επιστημονικά τεκμηριωμένο.
4ο. Πολιτικά ορθό.
5ο. Γνωστό στο ευρύ κοινό.
6ο. Αποδεκτό από το ευρύ κοινό.
7ο. Νομοθετείται.

Εδώ θα αναπτύξουμε τη διαδοχή των σταδίων μέσα από ένα πραγματικά ανατριχιαστικό, αλλά φανταστικό παράδειγμα, αυτό της παιδοφιλίας.

Κάθε ψυχονοητικά υγιής άνθρωπος απανταχού της γης απορρίπτει και καταδικάζει μετά βδελυγμίας κάθε πράξη παιδοφιλίας.

Ας υποθέσουμε ότι η Ν.Τ.Π. (και η υπόθεση αυτή δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα!) θέλει να αλλάξει την “καθαρή” -ηθικά και ψυχικά- αυτή επιλογή της ανθρωπότητας με μιαν άλλη, κατά τα δικά της πρότυπα: “ναι στην παιδοφιλία”.

Όταν αρχίζει η “επιχείρηση” χειραγώγησης είναι προφανές ότι η ιδέα της παιδοφιλίας βρίσκεται στο 1ο στάδιο: του αδιανόητου.

Στη συνέχεια το Σύστημα τη μεταφέρει στο 2ο στάδιο, αυτό της προοδευτικής ιδέας.
Και ιδού κάποια επιχειρήματα που μπορεί να προβάλλει, κατάλληλα για το στάδιο αυτό. “Εμείς έχουμε ελευθερία λόγου, έτσι δεν είναι;
Και η επιστήμη δεν έχει ταμπού. Οι “επιστήμονες” (δηλαδή τα κατάλληλα δουλάκια του Συστήματος) πρέπει να συζητούν για όλα”.

Ταυτόχρονα εμφανίζεται μια “κοινωνική ομάδα”, η οποία υιοθετεί τις “επιστημονικές”, “ανοιχτές σε όλα” θέσεις, ας την ονομάσουμε ομάδα αντιφασιστών παιδόφιλων και αρχίζει να συζητάει την ιδέα στο διαδίκτυο, επειδή όλοι αυτοί είναι φίλοι των ελεύθερων επιλογών και εχθροί του κάθε φασίστα, που τολμάει να απαγορεύει επιλογές από τη σημερινή “προοδευτική” κοινωνία.

Πολλές φορές εμφανίζεται και μια άλλη ομάδα για να παίξει “βαλτά” το συνήγορο της άλλης άποψης. Και σε κάθε επίθεση της πρώτης, η δεύτερη εμφανίζεται να υποχωρεί και να μην μπορεί να αντιδράσει λόγω της υπεροχής των επιχειρημάτων της πρώτης. Έτσι το Σύστημα έχει το λόγο και τον αντίλογο δικό του, μια τεχνική που θα μπορούσε να ονομαστεί “το σύστημα της ψεύτικης εναντίωσης” (μαλλιοτραβιούνται οι βουλευτές μας σαν τα κοκκόρια, ενώ είναι όλοι πιστά σκυλιά του Συστήματος).

Τεχνική, που το Σύστημα τη χρησιμοποιεί έως θανάτου της λογικής στο ελληνικό “Κοινοβούλιο”, αλλά και στα Κοινοβούλια χωρών που ελέγχει.

Με αυτήν την τεχνική επιτυγχάνει να μην ακούγονται ποτέ οι άνθρωποι που προβάλλουν αληθινά, και ίσως πανίσχυρα επιχειρήματα, εναντίον των επιλογών του Συστήματος.

Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει αυτό… α, ναι: τους 13 ομογνωμούντες στους 13 καλεσμένους μιας γνωστής “κυρίας” δημοσιογράφου για τις έμφυλες/έκφυλες ταυτότητες, ενώ το θέμα αυτό βρίσκεται ήδη στο 5ο στάδιο: ευρέως γνωστό στο πλατύ κοινό!

Όλα τα στάδια υποστηρίζονται από κάποιες άλλες δήθεν “ηθικές” αρχές όπως η προστασία των “μειονοτήτων”, η ελευθερία της “άποψης”, η ελευθερία της “επιλογής”, η ελευθερία σεξουαλικού προσανατολισμού και άλλα τέτοια ωραία και “αγγελικά”!

Αλλά και από δήθεν επιστημονικά και λογικοφανή επιχειρήματα, που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τα ήδη αλλοτριωμένα (μεταλλαγμένα είναι ένας πιο κατανοητός όρος), μέσω άλλων μεθόδων, υποψήφια θύματα.

Το θέμα “παιδοφιλία” έχει τώρα περάσει το 2ο στάδιο, του προοδευτικού, και τρέχει ολοταχώς προς το 3ο και 4ο στάδιο του: επιστημονικά τεκμηριωμένο και πολιτικά ορθό.
Τώρα επιστρατεύονται “επιστήμονες” όχι για να το εισάγουν όπως στο 2ο στάδιο, αλλά για να μιλήσουν επί της ουσίας του θέματος.

Στο σημείο αυτό το Σύστημα θα χρειαστεί να του αλλάξει την ονομασία με μιαν άλλη που δε θυμίζει τη μιασματική του ποιότητα ( του ταμπού) και θα γίνεται έτσι πιο εύκολα αποδεκτό από το ευρύ κοινό. Αυτή η απόκρυψη μιας αρνητικής κατάστασης κάτω από μια θετική λέξη είναι ο λεγόμενος ευφημισμός: Εύ-ξεινος Πόντος=φιλόξενη θάλασσα αντικατέστησε το αρχαιότερο Ά-ξεινος Πόντος=αφιλόξενη θάλασσα ή λέμε γλυκάδι αντί ξύδι.

Ωστόσο, στο όνομα της παιδοφιλίας αυτή η αλλαγή περιττεύει.
Είναι ήδη ευφημισμένη η λέξη από το Σύστημα, που τη βάφτισε έτσι από εμφανίσεώς της.

Παιδοθηριωδία, παιδοκατασπάραξη, παιδοφονικό ψυχής και σώματος του παιδιού θα ήταν ακριβέστερες λέξεις, αν και δεν υπάρχουν κατάλληλες λέξεις γι’ αυτήν την κατάσταση. Σκεφθείτε, μόνο, το παιδί σας στα χέρια ενός παιδο-κατασπαραχτή και θα δείτε ότι δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτή τη φρίκη.

Αρχίζει , λοιπόν, η κοινωνία στα στάδια αυτά (3ο και 4ο) να βομβαρδίζεται από διάφορες “επιστημονικές” θέσεις υπέρ της “παιδοφονίας”.

Ας πούμε: η “σχέση” παιδιού-ενήλικα, μπορεί να είναι επωφελής για το παιδί, αρκεί να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Μπορεί να υποκαταστήσει τον πατρικό δεσμό αν λείπει ο πατέρας ή τον μητρικό δεσμό, αν λείπει η μητέρα.

Ο ενήλικας που θα “σχετιστεί” με ένα παιδί/έφηβο, θα του μεταδώσει την πείρα ζωής που έχει, θα του διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες.

Μπορεί να ισχυριστούν ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μακροχρόνιων μελετών και σχετικών πειραμάτων! Και άλλα παρόμοια φρικώδη ψέματα και επιχειρήματα της διεστραμμένης λογικής, την οποία χρησιμοποιεί για κάθε θέμα το Σύστημα και όχι μόνον για το συγκεκριμένο.

Ισχυρίζονται ότι υπάρχει και ένα ηλικιακό όριο για τη σχέση αυτή (που, αφού υιοθετηθεί από την κοινωνία, συνεχώς θα κατεβαίνει).

Ανεκτό όριο είναι αυτό των 12-13 ετών(!) Α, όλα κι’ όλα (και όλα νομότυπα!) θα πρέπει να θεσπιστεί και μία “αστυνομία ορίου”, που θα επιβλέπει να τηρείται το όριο.

Ήδη, η “παιδοφονία” έχει ολοκληρώσει τα στάδια 3ο και 4ο: επιστημονικά τεκμηριωμένο και πολιτικά ορθό (το δεύτερο είναι συνέπεια του πρώτου, εφ’ όσον η πολιτική δεν ακολουθεί θρησκευτικές “δοξασίες” ή αστήριχτες “ηθικολογίες”!) και εισέρχεται πανηγυρικά στο 5ο: ευρέως γνωστό.

Πλέον η “παιδοφονία” σώματος και ψυχής του παιδιού συζητείται στις τηλεοράσεις, εισάγεται ως θεματική εβδομάδα στα σχολεία, γράφονται επιστημονικά άρθρα στον τύπο.

Οι παιδοφονείς χρηματοδοτούνται αφειδώς για να οργανώσουν παρελάσεις στις οποίες συμμετέχουν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, αλλά και ένα τσούρμο προοδευτικών νεολαιών που φωνάζουν ρυθμικά: “σκοτώστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά”. Μερικοί απ’ αυτούς επειδή είναι νοητικά χαϊβάνια και άλλοι επειδή είναι πληρωμένοι μπράβοι του Συστήματος.

Στους αντιτιθέμενους επικολλάται η ταμπέλα του φασίστα, του αναχρονιστή, του οπισθοδρομικού, του ψευδο-ευλαβούς, του υποκριτού, αυτού που δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ώστε, μετά από κάποια στάδια κοινωνικού “μασάζ”, η απεχθής ιδέα μπαίνει στο 6ο στάδιο του: κοινωνικά αποδεκτό και παίρνει την έγκριση του μαζανθρώπου (αντιπαθής ο όρος “μάζες”, ο Αριστοτελικός “μεγάλοι αριθμοί” είναι ασύγκριτα καλύτερος, αλλά εδώ ταιριάζει πάρα πολύ ο όρος μαζάνθρωπος- η Παιδεία που του στερούν και τα κάθε είδους σκουπίδια με τα οποία τον μπουκώνουν τον κατάντησαν έτσι).

Και το σύστημα φέρνει εξάρες, επειδή η ανθρωπομάζα δεν το αντέχει να διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη ανθρωπομάζα. Φοβάται μήπως τυχόν απομονωθεί, μήπως δεν πάρει την επιδοκιμασία των άλλων, μήπως θεωρηθεί καθυστερημένη ή “θεούσα”.

Έτσι, η ιδέα/κατάσταση που αρχικά εθεωρείτο κάτι το ανατριχιαστικά μιασματικό, έγινε πλέον ευρέως αποδεκτό και εισέρχεται θριαμβευτικά στο 7ο στάδιο.

Το Χ Κοινοβούλιο (και ακολουθούν όλα!) κατοχυρώνει διά νόμου το δικαίωμα στην παιδο- “φιλία”.

Για να επαληθεύσετε ότι τα στάδια που ανακάλυψε ο J.O. είναι αληθή δεν έχετε παρά να αναλογιστείτε πώς “χτίστηκε” πετραδάκι-πετραδάκι η αποδοχή της ομοφυλοφιλίας και των λοιπών αμπνόρμαλ καταστάσεων.

Παρένθεση: θυμάμαι την τοποθέτηση από αυτό το τέρας της ΝΤΠ, τον Τζέφρυ Παπανδρέου, ενός πολύ γνωστού gay ως γενικού γραμματέα στο υπ. “παιδείας”, που δεν μπορούσα τότε να διακρίνω πού πραγματικά αποσκοπούσε. Κι έμενα με την απορία. Τώρα, χάρη στην τεχνογνωσία τού πώς επιτυγχάνεται η αλλοίωσις της ανθρωπίνης συνειδήσεως, μπορώ πολύ καλά να το διακρίνω.

Και πώς, ακριβώς παρόμοια, χτίστηκε η Νομοθέτηση γάμου ομοφιλοφίλων και το τραγικότερο η υιοθέτηση παιδιών από αυτούς.

Και πώς χτίζεται τώρα από τους ανθρωποδαίμονες της ΝΤΠ, που την υπηρετούν στο υπ. “παιδείας” της ΕΛΛΑΔΟΣ μας, η απόλυτη καταστροφή της ψυχικής και σεξουαλικής ισορροπίας των παιδιών και εφήβων διά της εισαγωγής των έμφυλων ταυτοτήτων –η αληθής λέξη είναι έκφυλες, το έμφυλες είναι η “ωραιοποιημένη” λέξη, δηλαδή ο ευφημισμός, ώστε να γίνει ευρέως αποδεκτή με ένα ισχυρό λεκτικό καμουφλάζ.


Κλείνω με αυτά τα λίγα λόγια:

Έλληνα, έχασες την πατρίδα σου, την ξεπούλησαν και την υποθήκευσαν ολόκληρη και δεν “έβγαλες άχνα”.
Σου πήραν την περιουσία, το σπίτι σου και κάθε ρευστό χρήμα από την τσέπη σου και πάλι δεν “έβγαλες άχνα”.
Έφεραν στη γη σου μιλιούνια “ξένους”, που αύριο θα την κατέχουν κι εσύ, για όσο ακόμα υπάρχεις, θα είσαι ο “ξένος” μέσα στην ίδια σου την πατρίδα κι επίσης δεν “έβγαλες άχνα”.

Ετοιμάζονται να σου πάρουν και τα παιδιά σου, τα μικρότερα παιδιά σου, σε “χώρα” από όπου δεν υπάρχει γυρισμός.
Αν και τώρα δεν “βγάλεις άχνα” είσαι άξιος της ολέθριας μοίρας σου.
Τα παιδιά σου όμως τι σου φταίνε;

Πηγή: http://attikanea.blogspot.gr
Read more »